Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Novitax Számviteli Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: NOVITAX vagy Szolgáltató) által forgalmazott programok használati feltételeit általános jelleggel szabályozza a program használói (továbbiakban: Felhasználó) részére.

Jelen ÁSZF 2023. május 1. napján lép hatályba és módosításig érvényben marad. Az ÁSZF nem alkalmazandó a Ptk. 8:1. § (1). 3. szerint fogyasztónak minősülő partnerekkel fennálló szerződéses jogviszonyokra. A Felhasználó a megrendelőlap vagy a program regisztráció kérés elküldésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen ÁSZF dőlt, vastag betűvel szedett rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől, valamint a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek. Ezen megkülönböztető jelölést a Szolgáltató azért alkalmazza, hogy a Felhasználót ezen eltérő feltételekről megfelelően és kifejezetten tájékoztassa.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről és különösen ezen rendelkezésekről kifejezett tájékoztatásban részesült, és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

Felhasználó a Szolgáltatóval az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhat. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt e-mailben értesíti a Felhasználót a tervezett változásokról. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Felhasználó nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, jogosult a szerződést az ÁSZF vonatkozó rendelkezése alapján írásban, 30 napon belül felmondani.

A Szolgáltató:

Név: NOVITAX Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1105 Budapest, Gitár u 4.
Képviseli: Zelenák András ügyvezető
Cégjegyzékszám:01-09-169379
Adószám: 10432390-2-42
Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11786001-20011150-00000000
E-mail: novitax@novitax.hu

 

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A szolgáltatás tárgya a NOVITAX szoftverek használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban: szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

1.2. A jelen ÁSZF tárgyának alapjául szolgáló szoftver, az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval, és a szoftver elnevezésével együtt a Szolgáltató fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Szolgáltató. A szoftver egészében és részeiben is, továbbá annak elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció – ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a szerződés alapján a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is- a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett. A Szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

1.3. A Szolgáltató a szoftverhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak. A használati jog a Felhasználó által jogszerűen– megrendelt, a regisztráció kérésében meghatározottak szerinti cégek vonatkozásában az következőkre terjed ki:

 • a képernyőn történő megjelenítésre,
 • a programok futtatására, működtetésére,
 • a programok biztonságos üzemeltetéshez szükséges mértékben történő tárolására, és az ezen feltételekhez szükséges többszörözésére.

A használati jog átruházása nem terjed ki a szoftverrel kezelt adatbázisokhoz való, szoftveren kívüli bármilyen hozzáférésre, különösen nem az adatok betárolására és közvetlen kiolvasására.

1.4. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.

1.5. A szoftverek szolgáltatásait, az ellátott funkciókat, a program dokumentáltságát, és egyéb funkcióit a Felhasználó a szoftverek DEMO változataiból ismerheti meg, amely változatok a NOVITAX honlapjáról tölthetők le. A NOVITAX nem kötelezhető a DEMO verzióban működő funkciókon kívüli funkciók fejlesztésére.

1.6. A szoftver elektronikus dokumentációiban meghatározott, a szoftver használatához szükséges hardver konfigurációkat és alapszoftvereket a Felhasználónak kell biztosítania.

 

2. A szerződés létrejötte és megszűnése

2.1. A szoftver felhasználási szerződés a Felhasználó döntése szerint határozott idejű, tizenkét hónapra szól, vagy határozatlan idejű.

A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver használatára. A szerződéskötés a Szolgáltató online felületén közzétett elektronikus megrendelőlap, szabályszerű és a valóságnak megfelelő adatokkal való kitöltésével, kezdeményezhető. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi befogadásával és az aktuális programverzió regisztrálásával jön létre.  A szerződéskötéssel a NOVITAX szoftver használata a használat első napjától kezdve díjköteles. A honlapon kitöltött megrendelőlap alapján a Szolgáltató a díjat elektronikus úton küldött díjbekérővel kéri be a Felhasználótól. Pénzügyi teljesítés esetén a Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki, amelyet eljuttat a Megrendelő részére. Pontatlan fizetés esetén a Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az 1.000 Ft alatti túlfizetést teljesítésnek tekinti, nem utalja vissza, és nem számítja be a következő fizetésbe. Az 1.000 Ft-ot meghaladó téves többlet utalás esetén az összeg sorsáról a Felhasználónak írásban kell rendelkeznie (beszámítást, vagy visszautalást kérhet).

2.2. A Felek a határozott időre kötött szerződést–az alábbi kivételektől eltekintve- rendes felmondással nem szüntethetik meg: a szerződést a Felhasználó a határozott idő lejárta előtt csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, és abban az esetben szüntetheti meg, ha az ÁSZF módosítása a Felhasználóra nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz, valamint a módosított díjtételek el nem fogadása esetén.

2.3. A határozatlan időre létrejött szerződések esetében a Felek a szerződést az adott számlázási időszak utolsó napjára, írásban mondhatják fel.

2.4. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve a jelen ÁSZF-be foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése. A szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén a már megfizetett díjak nem járnak vissza.

2.5. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

2.6. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert, az újabb verziókat és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Felmondás esetében Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszünteti.

2.7. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került szolgáltatást kíván aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg: Amennyiben egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra megrendeli a szolgáltatást, és befizeti a programhasználati igénye alapján kiállított díjértesítőt. Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát kívánja újra aktiválni a szoftverben, a felmondás és az újra aktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj Szolgáltató számára való megfizetésével szerezhet jogosultságot.

2.8. A szoftver ellenértékének kifizetése, vagy a díjbekérő, illetve a számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után, a Felhasználó email értesítést kap, hogy letöltheti a jogosultság kiterjesztését is tartalmazó programváltozatot, azonban annak telepítése, installálása a Felhasználó feladata.

2.9. A NOVITAX a Felhasználó írásos igénye alapján az éves árlistájában közölt díjért, egyeztetett időpontban, indokolt esetben vállalhatja, hogy a rendszert a Felhasználó számítógépeire telepíti.  A telepítési díj nem foglalja magában az utazási költséget, a kiszállási díjat, amelyet a NOVITAX az éves árlistájában feltüntetett kilométer, illetve kiszállási díjon számláz. A Felhasználó telephelyén végzett munka ellenértékét a Felhasználó készpénzben vagy előzetes egyeztetés alapján utalással tartozik megfizetni a munkát végző személynek.

2.10. A Felhasználó online betanítása előre egyeztetett időpontban történik. A Novitax vagy a Felhasználó telephelyén, egyeztetett időpontban történő, személyes betanítás díjköteles, az árlista szerinti betanítási, kiszállási, utazási díjat a Felhasználó készpénzben vagy előzetes egyeztetés után utalással fizeti meg.

2.11. A Felhasználó a szoftver használat kezdetekor, a használat megrendelésekor tesz jogszerű nyilatkozatot a konkrét szoftverhasználatról. Az általa készített valamennyi listán, állományon „regisztrált felhasználóként”, kizárólag saját cégszerű adatai tüntethetők fel. A NOVITAX a későbbiekben leírt egyéb feltételek megléte esetén, a megrendelésen és azt követő módosításokban jelöltek szerint ruházza át az egyes szoftverek felhasználói jogosultságát. Ennek megtagadása esetén az ok megjelölésével írásban értesíti a megrendelőt.

2.12. A NOVITAX honlapjáról csak DEMO verziók tölthetők le. A DEMO változatok a konkrét felhasználói jogosultság ismeretében, a regisztrációs eljárás keretében válnak a Felhasználó nevére regisztrált, jogszerűen használható szoftverré. A NOVITAX kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált programok a DEMO programok valamennyi megrendelt funkcióját tartalmazzák.

2.13. A NOVITAX, az egy adószámmal rendelkező szervezetet tekinti egy Felhasználónak. A Felhasználó az a jogi, vagy természetes személy, amely (aki) a megrendeléskor, regisztrációkor Felhasználóként meg van nevezve. A továbbiakban a telephely, számítógép, és a használó személy meghatározása egy Felhasználóra vonatkozik. Nem tekinthető Felhasználónak az a természetes, vagy jogi személy, aki a NOVITAX szoftverrel ügyviteli szolgáltatást végez, arról számlát bocsát ki, a szoftvert bármilyen jogcímen használja, a végzett szolgáltatásról a saját nevében számlát állít ki, vagy bevételre tesz szert, de NOVITAX szoftver felhasználóként nincs nyilvántartva, azaz saját nevében nem rendelete meg a programot, regisztrációt nem küldött, programhasználati díjat nem fizetett.

2.14. A NOVITAX a szoftver használatára jogosultnak tekinti azokat a természetes személyeket, akik a Felhasználó tulajdonosai, alkalmazottai, vagy a Felhasználó megbízásából, nem vállalkozóként, vagy vállalkozói szerződéssel a Felhasználó székhelyén, telephelyein és számítógépein használják a szoftvert, de a szoftverrel saját jogon nem szolgáltatnak, a szolgáltatásról harmadik személyek részére számlát nem adnak ki bevételre nem tesznek szert, annak használatából bevételük nincs.

2.15. A NOVITAX székhelynek vagy telephelynek a Felhasználó társasági szerződésében, szereplő, az illetékes cégbíróságon cégjegyzékben bejelentett, vagy a vállalkozói nyilvántartásban szereplők székhelyeit, telephelyeit, fióktelepeit tekinti. Nem tekinthető telephelynek a Felhasználó ügyfelének székhelye, telephelye, fióktelepe. Amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy neve, illetve társasági formája megváltozott cégbírósági módosítás, átalakulás vagy felvásárlás esetén jogutódlással történő megszűnés miatt, úgy a program felhasználójának nevét a Szolgáltató a szoftverben módosítja.

2.16. A szoftverrel feldolgozható cégek számát a programhasználat kezdetekor a kitöltött, és cégszerűen aláírt megrendelésen kell jelezni. Cégkorlátos felhasználás esetén az alapdíj legfeljebb hat gép, a székhely és négy telephely használatát és regisztrációját jelenti. Az ezt meghaladó gépszám és telephely esetén a további gépek, és telephelyek regisztrációjáért a NOVITAX kiegészítő használati díjat számíthat fel.

2.17. A Felhasználó a szoftvert a megrendelt és a később módosított számú vállalkozásra használhatja. Amennyiben a Felhasználó a felhasználásokon változtatni kíván, azt negyedévente, a negyedév első hónapja előtt írásban, teheti meg. A legkisebb rendelési időszak egy negyedév.

2.18. A megrendelés módosításnak minden esetben tartalmaznia kell a cégek felsorolását (a cég adószáma, neve, alakulás kelte), a változás időpontját, a változás módját (bővítés, lemondás). A NOVITAX az évközi céglemondást, cégek cseréjét függetlenül attól, hogy a regisztrált cégben történt-e bizonylatrögzítés csak a számlával még nem rendezett időszakra fogadja el. A NOVITAX a megemelt felhasználás esetén a díjkülönbözetről azonnal jogosult díjbekérőt kibocsátani, a cégszám emelés csak a különbözeti díj beérkezése után válik érvényessé. Cégszám csökkentés, cégcsere érvényesítéséhez új regisztráció szükséges, ezért a módosításhoz új regisztrációs kérelmet is mellékelni kell.

2.19. Amennyiben a cégszám növekedésével a Felhasználó felhasználási kategóriát vált, a korábbi, és az új kategória közötti különbséget visszamenőlegesen az egész évre meg kell fizetni.

2.20. A NOVITAX a programot az illetéktelen felhasználás, másolás ellen regisztrációs eljárással védi. A szoftver szerződésszerű használatának ellenőrzéséhez a NOVITAX-nak jogában áll a Felhasználó számítógépein feldolgozott cégek számát bármikor ellenőrizni, amelyet a Felhasználó köteles lehetővé tenni.

 

3. A Felhasználó kötelezettségei:

3.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint a központi és a további e-mail címre. A Szolgáltató regisztrációt csak az Felhasználó által megadott központi és további e-mail címekre küld vissza. A más e-mail címekről érkező regisztráció kéréseket a Szolgáltató visszautasítja.

3.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök és a program működéséhez szükséges, a program leírásában szereplő szoftverek biztosításáért.

3.3. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3.4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

3.5. A program rendellenes működésének bejelentése, csak írásban, az észleltek reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezet leírásával tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles az elemzésért, és a jelzett hiba, eltérés megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

3.6. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

 

4. Fizetési feltételek

4.1. A szoftver használati díját, és a díjfizetés gyakoriságát (éves, negyedéves, havi) a NOVITAX a Felhasználó által megrendelt felhasználás és az éves hivatalos árlista alapján állapítja meg. A NOVITAX az éves árlistát és a szoftver megrendelési lehetőségét köteles a honlapján közzétenni. A díjfizetési időszak a számlázási időszak első hónapja, éves fizetés esetén január, negyedéves fizetés esetén a negyedév első hónapja.

4.2. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 15 nappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak. Amennyiben a Felhasználó fenti határidőn belül nem él a rendes felmondási jogával, úgy a nyilatkozattétel elmaradása a díjmódosítás a Felhasználó általi kifejezett elfogadásának minősül, és erre tekintettel a fennálló szerződése a Szolgáltató által közölt díjváltoztatásnak megfelelően módosul.

4.3. A NOVITAX az esedékes használati díjról a díjfizetési időszak első 10 munkanapjáig díjbekérőt állít ki a Felhasználó részére, aki azt beérkezésétől számított 5 napon belül tartozik átutalni a NOVITAX bankszámlájára. A kifizetett díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a pénzügyi teljesítés időpontja. A nem díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a számla kiállításának időpontja. Vagyis a felek elszámolási időszaknak az esedékes programhasználati díj a NOVITAX bankszámláján történő megjelenésének napját tekintik. Amennyiben e kérdésben jogszabályi változás következik be, a NOVITAX fenntartja magának azt a jogot, hogy a számláján szereplő dátumokat a jogszabályi változásokhoz igazítsa.

A Felhasználó, főleg a Webes programok esetén, az esedékes programhasználati díjat, vagy új díjcsomagot bankkártyával is megfizetheti. A bankkártyás fizetésekről a NOVITAX Kft. a fizetést kísérő e-mail alapján, haladéktalanul számlát állít ki. A haladéktalanul a munkaidőn kívüli fizetések esetén az első munkanapot jelenti.

4.4. Késedelmes fizetés esetén a NOVITAX jogában áll a törvényes késedelmi kamatot felszámítani. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a Felhasználóval szemben érvényesítheti a díjkövetelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket (ideértve az illetékeket, illetve az ügyvédi és végrehajtói munkadíjakat). A Szolgáltató fizetési felszólítása a követelés elévülését megszakítja.

4.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy promóciós árakat szabjon meg, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi árképzést alkalmazzon.

 

5. Felelősség

5.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a Szoftver jogtiszta, és hogy a termékleírásának (specifikációjának) megfelelően működik.

5.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó minden igényét.

5.3. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson, és a megrendelés előtt számítógépeinek és internetes hálózatának paramétereit és a használt vagy használni kívánt szoftverek jellemzőit mérlegelje, illetőleg szükség esetén a Szolgáltató véleményét kikérje. A Felhasználó minden számítógépének, melyről a Szoftvert el kívánja érni, meg kell felelnie a Szoftver alapvető rendszerkövetelményének, amit a Szolgáltató a termékleírásban közzétesz.

5.4. A NOVITAX vállalja, hogy a jogszabály miatti változások átvezetése vagy érdemi okból keletkezett új változatokat letölthető módon feltölti honlapjára és arról e-mailben vagy verzió információban tájékoztatja a Felhasználót.  Az új változatok telepítése a Felhasználó feladata.

5.5. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

5.6. A NOVITAX a szoftver jogszabályszerűségét szavatolja. Nem terjed ki a szavatosság a következő esetekre:

 • a hiba az adatrögzítés folyamatában keletkezik,
 • a hiba oka rögzítendő bizonylaton szereplő téves, valótlan adat,
 • a Felhasználó nem tartotta be a program dokumentációjában, verzióinformációjában leírtakat, valamint az érvényes jogszabályokat,
 • az adatvesztéseket, adathibákat nem programhiba okozta (pl. a Felhasználó berendezésének meghibásodása, áramhiba, más szoftverrel való összeakadás, a kiszolgáló szoftver (pl. az operációs rendszer) hibája, stb.),
 • a Felhasználó a programot a dokumentációban előírt minimális konfigurációnál kisebb gépen, vagy nem megfelelő szoftverkörnyezetben futtatja,
 • a program működési környezetét az installálás után a Felhasználó gépén megváltoztatják, vagy ha a Felhasználó gépe vírussal fertőzött,
 • ha a Felhasználó bármelyik új programváltozatot nem töltötte be,
 • ha a szoftver által készített, vagy az azzal megegyező tartalmú, a Felhasználó által aláírt kimutatásban, bevallásban a dokumentum aláírása után a Felhasználó hibát talál,
 • ha a Felhasználó nem menti az adatállományait.

5.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget – a szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével – semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzemszünet, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

5.8. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha harmadik személy jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó adatbázisából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik személy megszerezte a Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

5.9. Kizárólag a Felhasználó felelős a Szoftverbe bevitt adatok jogszerűségéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért és azok felhasználásáért.  A Szolgáltató nem felel a jogellenes, illetve helytelen adatokból, vagy a jogellenesen, illetve helytelen adatbevitelből eredő hibákért, és az ezek következtében a Felhasználót ért kárért.

5.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa okozott károkért fennálló felelősségét két havi szolgáltatási díj összegében korlátozza. A szolgáltatási díjak ezen körülmény figyelembevételével kerültek meghatározásra. A Felhasználónak a Szolgáltatóval szembeni kárigénye a kár keletkezésétől számított egy év alatt elévül

5.11. A programcsomag sérülése, a megállapodáshoz képest új gép vagy telephely beállítása, a téves könyvelések, vírusfertőzés vagy más, nem a NOVITAX hibájából szükségessé váló esetleges kiszállás, adatjavítás vagy az igényelt helyszíni képzés költségeit a NOVITAX árlistája alapján, a ténylegesen felmerült költségeit is figyelembe véve jogosult kiszámlázni. A bármilyen okból szükségessé váló kiszállás munka, és kiszállási díját a Felhasználó készpénzben tartozik megfizetni a munkát végzőnek. A Felhasználó a díjat előzetes egyeztetés alapján utalással is megfizetheti. A munkadíj felszámítása nem vonatkozik arra az esetre, ha a kiszállás bizonyítottan programhiba, vagy a NOVITAX egyéb hibája miatt vált szükségessé.

 

6. Személyes adatok védelme

6.1. Szolgáltató szabályzataival, valamint technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy érintett magánszemélyek személyes adatai és garanciális jogai az EU Parlament és Tanács 2016/679. számú rendeletének, a 2011. évi CXII. törvénynek, a védendő üzleti titkok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően legyenek kezelve és tárolva.

6.2. Szolgáltató külön adatkezelési tájékoztatót alkot a Felhasználókkal fennálló szerződéseihez kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozóan, mely tájékoztató elérhető weboldalunkon. Felhasználó kifejezetten nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató áttanulmányozásáról, megértéséről és elfogadásáról.

6.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás tárgyának – szoftver használatához való hozzáférés – biztosításával egy keretrendszert biztosít, amely önmagában nem valósít meg személyes adatkezelést, Szolgáltató nem dönt személyes adatkezelési célokról és eszközökről.

6.4. Szerződő felek esetleges további megállapodása alapján Szolgáltató kiegészítő technikai szolgáltatást, hibaelhárítást, – ellenőrzést biztosíthat, mely során Felhasználó konkrét utasításai alapján eljárva tevékenysége alkalmi adatfeldolgozói tevékenységnek minősülhet.

 

7. Egyéb rendelkezések

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a bírósági eljárásra a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2023. március 23.

Zelenák András
ügyvezető